Název a umístění: Areál Na Koupališti, Sazovice 222, 76301
Provozovatel: MRB Sazovice spol. s.r.o.
Vlastník: MRB Sazovice, spol. s r. o.
Kontakt: +420 702 182 619
Důležitá telefonní čísla:
Záchranná služba 155
Hasiči 150
Policie 158
Tísňové volání 112
 
 


 

NÁVŠTĚVNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD BADMINTONOVÉ HALY

 
Provozní doba badmintonové haly je od 8 do 22 hod. Mimo provozní dobu je vstup do haly zakázán.
Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu či omezení provozní doby při konání vlastních sportovních akcí.
Provozní dobu, aktuální ceník a další informace najdete na www.nakoupalisti.cz
Čl. I
Vstup do prostor badmintonové haly
1. Vstup do badmintonové haly a šaten je dovoleno pouze v provozní době a po zaplacení poplatku dle aktuálního ceníku areálu NA KOUPALIŠTI.
2. Vstupem do prostor badmintonové haly je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení návštěvního a provozního řádu a dbát pokynů pracovníků areálu NA KOUPALIŠTI.
3. Pronájem badmintonové haly končí uplynutím doby, na kterou byla hala návštěvníkem rezervována nebo vrácením klíčů od haly a šaten obsluze restaurace nebo provozní areálu.
4. Rezervaci badmintonové haly je možno provést osobně u provozního areálu, telefonicky nebo on-line na stránkách www.nakoupalisti.cz
5. Provozovatel neodpovídá za škodu na zdraví, nebo majetku návštěvníka.
6. Vstup do prostor badmintonové haly nemají dovolen děti mladší 15-ti let bez stálého dozoru rodičů či jiné plnoleté osoby zodpovídající za nezletilé dítě.
Čl. II
Práva a povinnosti návštěvníků badmintonové haly
1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení haly a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
2. Vstup do haly je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.
3. Vstupovat do haly je dovoleno pouze ve sportovní obuvi vhodné pro halové sporty, nebo obuvi, která neponičí podlahu haly. V hale je zakázáno provozovat sportovní činnost v obuvi s černou podrážkou.
4. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v šatnách, či dalších prostorách areálu. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce. Peníze a cenné předměty má návštěvník možnost uložit v uzamykatelných skříňkách, které jsou v šatnách, případně na pokladně, kde k uložení těchto věcí slouží uzamykatelný trezor provozovatele. Cennosti budou obsluhou pokladny přijaty a vydány proti písemnému dokladu vystaveného obsluhou pokladny. Klíče od uzamykatelných skříněk budou návštěvníkovi vydány proti vratné záloze ve výši 100,-Kč. Tato záloha bude návštěvníkovi vrácena obsluhou pokladny po zpětném odevzdání klíčů od skříněk.
5. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
6. Pobyt v badmintonové hale je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející osoba.
7. Úmyslné poškození, zničení a znečištění badmintonové haly a jejího vybavení je trestné. Za úmyslné poškození, zničení, znečištění prostor badmintonové haly a jejího vybavení návštěvníkem nebo za škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši ten návštěvník, který škodu způsobil.
8. Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé uživateli nedodržováním tohoto řádu.
9. Přání a stížnosti, týkající se provozu mohou návštěvníci uplatnit u provozní či správce areálu.
10. Každý hráč je po ukončení hrací doby povinen uklidit prostor haly podle instrukcí obsluhy.
Čl. III
Zakázané činnosti pro návštěvníky badmintonové haly
1. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
2. Rušit klid ostatních návštěvníků.
3. Používat zařízení haly nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného užívání.
4. Vnášet do haly zbraně, hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, ostré či zapáchající předměty a skleněné předměty (láhve apod.),
5. Kouřit, používat alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní látky,
6. Odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečišťovat prostor badmintonové haly a jejího okolí,
7. Vodit do prostor haly zvířata, zejména psy,
8. Manipulovat s nástroji, které by způsobily škodu na zařízení,
9. Poškozovat a znečišťovat badmintonovou halu, její zařízení, vybavení a okolní zeleň.
10. Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.
Čl. IV
Vyloučení z prostor badmintonové haly
Provozovatel, případně jím určené osoby mají právo vykázat návštěvníka z badmintonové haly jestliže:
- Porušuje tento řád nebo bezpečnostní a hygienické předpisy.
- Poškozuje majetek provozovatele.
- Chová se hrubě nebo urážlivě vůči ostatním návštěvníkům hřiště, případně kolemjdoucím občanům, popř. způsobuje nadměrnou hlučnost.
Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného rovněž vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se, nebo se bude chovat jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Městskou policii a Policii ČR.
Provozovatel neručí v prostoru badmintonové haly za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.
Provozovatel haly může rozhodnout o jejím uzavření v případě, že je v ohrožení zdraví návštěvníků nebo se zde koná jiná akce.
 
 


NÁVŠTĚVNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD TENISOVÉHO KURTU

Kurt je provozován jako sezónní sportoviště, obvykle v období duben – říjen.
Provozní doba tenisového kurtu je od 8 do 20 hod. Mimo provozní dobu je na tenisový kurt vstup zakázán.
Zahájení a ukončení provozu vyhlásí provozovatel na základě aktuálních klimatických podmínek. Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu či omezení provozní doby při konání vlastních sportovních akcí nebo při nepříznivém počasí.
Provozní dobu a další informace najdete na vývěsce u pokladny, obsluhy restaurace nebo na www.nakoupalisti.cz
Čl. I
Vstup na tenisový kurt
1. Používání tenisového kurtu a šaten je dovoleno pouze v provozní době a po zaplacení poplatku nebo s permanentkou, kterou si návštěvník zakoupí u obsluhy restaurace. Vstup na kurt a do prostor šaten je umožněn vydáním klíčů od kurtu. Klíč vydává obsluha restaurace nebo provozní areálu proti vratné záloze ve výši 100,-Kč, která bude návštěvníkovi vrácena po zpětném odevzdání klíče od kurtu.
2. Vstupem do prostor kurtu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení návštěvního a provozního řádu a dbát pokynů pracovníků areálu NA KOUPALIŠTI.
3. Pronájem kurtu končí vrácením klíčů od kurtu obsluze restaurace nebo provozní areálu.
4. Vstupem do prostor areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení návštěvního a provozního řádu a dbát pokynů pracovníků areálu NA KOUPALIŠTI.
5. Rezervaci tenisového kurtu je možno provést osobně u obsluhy restaurace, telefonicky nebo on-line na stránkách www.nakoupalisti.cz.
6. Herní doba na tenisových kurtech je stanovena zpravidla na 60 minut, kdy 55 minut je věnováno hře a posledních 5 minut je věnováno úpravě kurtů (hrablem srovnat kurt a napnout síť).
7. Provozovatel neodpovídá za škodu na zdraví, nebo majetku návštěvníka.
Čl. II
Práva a povinnosti návštěvníků tenisového kurtu
1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení tenisového areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
2. Vstup na kurty je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.
3. Vstupovat na kurty je dovoleno pouze ve sportovní obuvi, nebo obuvi, která povrch hřiště neponičí.
4. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v šatnách, či dalších prostorách areálu tenisových kurtů. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce. Peníze a cenné předměty doporučujeme ukládat v uzamykatelných skříňkách, které jsou v šatnách nebo v trezoru provozovatele, který je umístěn v pokladně u vstupu do areálu. Cennosti budou obsluhou pokladny přijaty a vydány proti písemnému dokladu vystaveného obsluhou pokladny. Klíče od uzamykatelných skříněk budou návštěvníkovi vydány proti vratné záloze ve výši 100,-Kč. Tato záloha bude návštěvníkovi vrácena obsluhou pokladny po zpětném odevzdání klíčů od skříněk.
5. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
6. Připomínky či stížnosti týkající se provozu nebo zaměstnanců tenisového kurtu mohou návštěvníci zapsat do knihy přání a stížností, která je uložena v pokladně koupaliště. Jinak se mohou návštěvní ci se svými stížnostmi, oznámeními nebo podněty obracet přímo na provozovatele.
7. Každý hráč je po ukončení hrací doby povinen uklidit tenisový kurt podle instrukcí obsluhy.
Čl. III
Zákázané činnosti v areálu tenisového kurtu
1. Provádět bez souhlasu provozovatele jakékoli úpravy nebo neodborné zásahy do vybavení a zařízení tenisového kurtu.
2. Používat zařízení tenisového kurtu nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro tenisový kurt dané a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného užívání.
3. Vnášet na tenisový kurt zbraně, hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, ostré či zapáchající předměty a skleněné předměty (láhve apod.).
4. Kouřit, používat alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní látky,
5. Odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečišťovat hřiště a jeho okolí,
6. Vodit do prostor hřiště zvířata, zejména psy,
7. Manipulovat s nástroji, které by způsobily škodu na zařízení,
8. Poškozovat a znečišťovat tenisový kurt, jeho zařízení, vybavení a zeleň.
9. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
10. Rušit klid ostatních návštěvní a provozní řádků.
11. Vjíždět na tenisový kurt na kole a opírat ho o oplocení.
Čl. IV
Vyloučení z areálu tenisového kurtu
Provozovatel, případně jím určené osoby mají právo vykázat návštěvníka z areálu tenisového kurtu jestliže:
- Porušuje tento řád nebo bezpečnostní a hygienické předpisy.
- Poškozuje majetek provozovatele
- Chová se hrubě nebo urážlivě vůči ostatním návštěvníkům tenisového kurtu, případně kolemjdoucím občanům, popř. způsobuje nadměrnou hlučnost.
Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného rovněž vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního a provozního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se, nebo se bude chovat jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Městskou policii a Policii ČR.


NÁVŠTĚVNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ A VENKOVNÍHO FITNESS NÁŘADÍ

Plocha je provozována nepřetržitě po celý rok v závislosti na počasí.
Provozní doba hřiště je od 8 do 20 hod. Mimo provozní dobu je na hřiště vstup zakázán.
Zahájení a ukončení provozu vyhlásí provozovatel na základě aktuálních klimatických podmínek. Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu či omezení provozní doby při konání vlastních sportovních akcí nebo při nepříznivém počasí.
Provozní dobu a další informace najdete na vývěsce u pokladny, obsluhy restaurace nebo na www.nakoupalisti.cz
Používání hřiště, jeho vybavení a zařízení je určeno pro věkovou hranici od 3 do 10 let.
Starší osoby nemají na vybavení a zařízení hřiště přístup, mimo osob vykonávající dozor a dohled nad dětmi.
Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště a pískoviště a užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby.
Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným infenkční nebo jinou přenosnou nemocí je vstup zakázán.
Návštěvník má právo užívat v souladu s návštěvním a provozním řádem prostory hřiště, jeho vybavení a zařízení.
Čl. I
Vstup na hrací plochu
1. Používání hřiště je povoleno po celý rok zdarma.
2. Vstupem do prostor hřiště je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení návštěvního a provozního řádu a dbát pokynů pracovníků areálu NA KOUPALIŠTI.
3. Provozovatel neodpovídá za škodu na zdraví, nebo majetku návštěvníka.
4. Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi.
5. Péče a dohled nad dětmi je povinností výhradně jejich doprovodu.
6. Vstup dětí je povolen pouze v doprovodu odpovědných osob starších 18 let.
7. Vstup na dětské hřiště je na vlastní nebezpečí.
8. Vstupem na dětské hřiště návštěvník souhlasí s návštěvním a provozním řádem.
Čl. II
Práva a povinnosti návštěvníků dětského hřiště a venkovního fitness nářadí
1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení hřiště a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
2. Vstup na hřiště je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.
3. Vstupovat na hřiště je dovoleno pouze ve sportovní obuvi, nebo obuvi, která povrch hřiště neponičí.
4. Návštěvník je povinen zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené na hřiště, provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu těchto věci.
5. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v šatnách, či dalších prostorách areálu dětského hřiště a venkovního fitness nářadí. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce. Peníze a cenné předměty doporučujeme ukládat v uzamykatelných skříňkách, které jsou v šatnách nebo v trezoru provozovatele, který je umístěn v pokladně u vstupu do areálu. Cennosti budou obsluhou pokladny přijaty a vydány proti písemnému dokladu vystaveného obsluhou pokladny. Klíče od uzamykatelných skříněk budou návštěvníkovi vydány proti vratné záloze ve výši 100,-Kč. Tato záloha bude návštěvníkovi vrácena obsluhou pokladny po zpětném odevzdání klíčů od skříněk.
6. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce.
7. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
8. Pobyt na dětském hřišti a pískovišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející osoba.
9. Úmyslné poškození, zničení a znečištění hřiště a herních prvků je trestné. Za úmyslné poškození, zničení, znečištění hřiště a herních prvků dítětem nebo za škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba, rodič nebo zákonný zástupce dítěte.
10. Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé návštěvníkovi nedodržováním tohoto řádu.
Uživatelé hřiště musí dodržovat věkovou a váhovou kategorii, pro jakou jsou komponenty určeny:
Skluzavka:
- je určena pro děti od 3 do 10 let s maximální hmotností 60 kg.
Pružinové houpačky:
- jsou určeny pro děti od 2 do 10 let s maximální hmotností 60 kg
Kolotoč:
- je určen pro děti od 3 do 10 let s maximální hmotností 40 kg
Fitness nářadí:
- je napsáno přímo na komponentech
Čl. III
Zákázané činnosti pro návštěvníky v areálu dětského hřiště a venkovního fitness zařízení
1. Provádět bez souhlasu provozovatele jakékoli úpravy nebo neodborné zásahy do vybavení a zařízení dětského hřiště.
2. Používat zařízení dětského hřiště a pískoviště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného užívání.
3. Vnášet na hřiště zbraně, hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, ostré či zapáchající předměty a skleněné předměty (láhve apod.), vyjma dětských lahviček a obalů na dětské potraviny.
4. Kouřit, používat alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní látky,
5. Odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečišťovat hřiště a jeho okolí,
6. Vodit do prostor hřiště zvířata, zejména psy,
7. Manipulovat s nástroji, které by způsobily škodu na zařízení,
8. Poškozovat a znečišťovat dětské hřiště, jeho zařízení, vybavení a zeleň.
9. Vstupovat na dětské hřiště či na jednotlivé herní prvky jestliže:
- je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jejich povrch namrzlý, popř. se na něm vyskytuje závada
- se v pískovišti nachází předměty, které by mohly ohrozit zdraví
- je dětské hřiště, pískoviště, herní prvky a vybavení poškozeno či ve stavu, který brání jejich užívání
10. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
11. Rušit klid ostatních návštěvníků
12. Vjíždět na hřiště na kole a opírat ho o oplocení.
Čl. IV
Vyloučení z areálu dětského hřiště a venkovního firness zařízení
Provozovatel, případně jím určené osoby mají právo vykázat návštěvníka ze hřiště jestliže:
- Porušuje tento řád nebo bezpečnostní a hygienické předpisy.
- Poškozuje majetek provozovatele
- Chová se hrubě nebo urážlivě vůči ostatním návštěvníkům hřiště, případně kolemjdoucím občanům, popř. způsobuje nadměrnou hlučnost.
Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného rovněž vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se, nebo se bude chovat jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Městskou policii a Policii ČR.
Provozovatel zodpovídá za údržbu, úklid, průběžnou péči o herní prvky, odstraňování závad, péči o zeleň, údržbu pískoviště a zajišťuje pravidelné revize a provozní kontroly hracích prvků hřiště. Jakékoliv závady na hracích prvcích jsou návštěvníci povinní neprodleně oznámit provozovateli.
Provozovatel neručí v prostoru dětského hřiště za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.
Provozovatel hřiště může rozhodnout o uzavření hřiště v případě, že ohrožuje zdraví návštěvníků nebo se zde koná jiná akce.
Základními směrnicemi jsou zásady bezpečného provozu a zdravého prostředí dětského hřiště dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.


NÁVŠTĚVNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ NA MALOU KOPANOU

Plocha  hřiště je provozována nepřetržitě po celý rok v závislosti na počasí.
Provozní doba hřiště je od 8 do 22 hod. Mimo provozní dobu je na hřiště vstup zakázán.
Zahájení a ukončení provozu vyhlásí provozovatel na základě aktuálních klimatických podmínek. Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu či omezení provozní doby při konání vlastních sportovních akcí nebo při nepříznivém počasí.
Provozní dobu, aktuální ceník, on-line rezervace a další informace na www.nakoupalisti.cz.
Čl. I
Vstup na hrací plochu hřiště
1. Používání hřiště je povoleno po celý rok zdarma pro jednotlivce. Při soukromém využití hřiště je nutné zaplatit poplatek u obsluhy restaurace. Vstup na hřiště a do prostor šaten je pak umožněn vydáním klíčů. Klíč vydává obsluha restaurace nebo provozní areálu. 
2. Pronájem končí vrácením klíčů od hřiště obsluze restaurace nebo provozní areálu nebo uplynutím rezervované hrací doby prostřednictvím on-line rezervačního systému.
3. Vstup dětí mladších 10 let je povolen pouze v doprovodu odpovědných osob starších 18 let.
4. Vstupem do prostor areálu je každý návštěvní a provozní řádk povinen dodržovat ustanovení návštěvní a provozní řádho řádu a dbát pokynů pracovníků areálu NA KOUPALIŠTI.
5. Rezervaci hřiště je možno provést prostřednictvím on-line rezervačního systému na www.nakoupalisti.cz, u obsluhy restaurace nebo telefonicky u správce sportovního areálu.
6. Herní doba je stanovena zpravidla na 60 minut.
Čl. II
Práva a povinnosti návštěvníků hřiště na malou kopanou
1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení hřiště a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
2. Vstup na hřiště je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.
3. Vstupovat na hřiště je dovoleno pouze ve sportovní obuvi, nebo obuvi, která povrch hřiště neponičí.
4. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v šatnách, či dalších prostorách areálu. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce. Peníze a cenné předměty má návštěvník možnost uložit v uzamykatelných skříňkách, které jsou v šatnách, případně na pokladně, kde k uložení těchto věcí slouží uzamykatelný trezor provozovatele.Cennosti budou obsluhou pokladny přijaty a vydány proti písemnému dokladu vystaveného obsluhou pokladny. Klíče od uzamykatelných skříněk budou návštěvníkovi vydány proti vratné záloze ve výši 100,-Kč. Tato záloha bude návštěvníkovi vrácena obsluhou pokladny po zpětném odevzdání klíčů od skříněk.
5. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
6. Pobyt na hřišti na malou kopanou je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející osoba.
7. Úmyslné poškození, zničení a znečištění hřiště a herních prvků je trestné. Za úmyslné poškození, zničení, znečištění hřiště a herních prvků návštěvníkem nebo za škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši ten návětěvník, který škodu způsobil.
8. Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé uživateli nedodržováním tohoto provozního řádu.
9. Přání a stížnosti, týkající se provozu mohou návštěvníci uplatnit u provozní či správce areálu.
10. Každý hráč je po ukončení hrací doby povinen uklidit hřiště podle instrukcí obsluhy.
Čl. III
Zákázané činnosti pro návštěvníky sportovního areálu
1. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
2. Rušit klid ostatních návštěvníků.
3. Používat zařízení hřiště a nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného užívání.
4. Vnášet na hřiště zbraně, hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, ostré či zapáchající předměty a skleněné předměty (láhve apod.),
5. Kouřit, používat alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní látky,
6. Odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečišťovat hřiště a jeho okolí,
7. Vodit do prostor hřiště zvířata, zejména psy,
8. Manipulovat s nástroji, které by způsobily škodu na zařízení,
9. Poškozovat a znečišťovat hřiště, jeho zařízení, vybavení a zeleň.
10. Vjíždět na hřiště na kole a opírat ho o oplocení.
11. Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.
12. Sedat si nebo se věšet na záchytné sítě. 
Čl. IV
Vyloučení z prostor sportovního areálu
Provozovatel, případně jím určené osoby mají právo vykázat návštěvníka ze hřiště jestliže:
- Porušuje tento řád nebo bezpečnostní a hygienické předpisy.
- Poškozuje majetek provozovatele.
- Chová se hrubě nebo urážlivě vůči ostatním návštěvníkům hřiště, případně kolemjdoucím občanům, popř. způsobuje nadměrnou hlučnost.
Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného rovněž vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se, nebo se bude chovat jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Městskou policii a Policii ČR.
Provozovatel neručí v prostoru multifunkčního hřiště za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.
Provozovatel hřiště může rozhodnout o uzavření hřiště v případě, že ohrožuje zdraví návštěvníků nebo se zde koná jiná akce.


NÁVŠTĚVNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD OVÁLNÉ HRACÍ PLOCHY

Plocha oválného hřiště je provozována nepřetržitě po celý rok v závislosti na počasí.
Provozní doba multifunkčního hřiště je od 8 do 21 hod. Mimo provozní dobu je na hřiště vstup zakázán.
Zahájení a ukončení provozu vyhlásí provozovatel na základě aktuálních klimatických podmínek. Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu či omezení provozní doby při konání vlastních sportovních akcí nebo při nepříznivém počasí.
Provozní dobu, aktuální ceník a další informace najdete na vývěsce u pokladny, obsluhy restaurace nebo na www.nakoupalisti.cz.
Čl. I
Vstup na oválnou hrací plochu
1. Používání hřiště je povoleno po celý rok zdarma pro jednotlivce. Při soukromém využití hřiště je nutné zaplatit poplatek u obsluhy restaurace. Vstup na hřiště a do prostor šaten je pak umožněn vydáním klíčů. Klíč vydává obsluha restaurace nebo provozní areálu. Klíč vydává obsluha restaurace nebo provozní areálu proti vratné záloze ve výši 100,-Kč, která bude návštěvníkovi vrácena po zpětném odevzdání klíčů od hřiště a šaten obsluhou pokladny.
2. Pronájem končí vrácením klíčů od hřiště obsluze restaurace nebo provozní areálu.
3. Vstupem do prostor areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení návštěvního a provozního řádu a dbát pokynů pracovníků areálu NA KOUPALIŠTI.
4. Rezervaci hřiště je možno provést u obsluhy restaurace, telefonicky nebo on-line na stránkách www.nakoupalisti.cz.
5. Herní doba je stanovena zpravidla na 60 minut
Čl. II
Práva a povinnosti návštěvníků oválné hrací plochy
1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení hřiště a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
2. Vstup na hřiště je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.
3. Vstupovat na hřiště je dovoleno pouze ve sportovní obuvi, nebo obuvi, která povrch hřiště neponičí.
4. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v šatnách, či dalších prostorách areálu. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce. Peníze a cenné předměty má návštěvník možnost uložit v uzamykatelných skříňkách, které jsou v šatnách, případně na pokladně, kde k uložení těchto věcí slouží uzamykatelný trezor provozovatele. Cennosti budou obsluhou pokladny přijaty a vydány proti písemnému dokladu vystaveného obsluhou pokladny. Klíče od uzamykatelných skříněk budou návštěvníkovi vydány proti vratné záloze ve výši 100,-Kč. Tato záloha bude návštěvníkovi vrácena obsluhou pokladny po zpětném odevzdání klíčů od skříněk.
5. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
6. Pobyt na multifunkčním hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející osoba.
7. Úmyslné poškození, zničení a znečištění hřiště a herních prvků je trestné. Za úmyslné poškození, zničení, znečištění hřiště a herních prvků návštěvníkem nebo za škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši ten návětěvník, který škodu způsobil.
8. Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé uživateli nedodržováním tohoto řádu.
9. Přání a stížnosti, týkající se provozu mohou návštěvníci uplatnit u provozní či správce areálu.
10.Každý hráč je po ukončení hrací doby povinen uklidit hřiště podle instrukcí obsluhy.
Čl. III
Zakázané činnosti pro návštěvníky v areálu oválného hrací plochy
1. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
2. Rušit klid ostatních návštěvníků.
3. Používat zařízení hřiště a nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného užívání.
4. Vnášet na hřiště zbraně, hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, ostré či zapáchající předměty a skleněné předměty (láhve apod.).
5. Kouřit, používat alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní látky.
6. Odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečišťovat hřiště a jeho okolí.
7. Vodit do prostor hřiště zvířata, zejména psy.
8. Manipulovat s nástroji, které by způsobily škodu na zařízení.
9. Poškozovat a znečišťovat hřiště, jeho zařízení, vybavení a zeleň.
10. Vjíždět na hřiště na kole a opírat ho o oplocení.
11. Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.
12. Vjíždět na hřiště na kole a opírat ho o oplocení sportoviště.
Čl. IV
Vyloučení z areálu oválného hrací plochy
Provozovatel, případně jím určené osoby mají právo vykázat návštěvníka ze hřiště jestliže:
- Porušuje tento řád nebo bezpečnostní a hygienické předpisy.
- Poškozuje majetek provozovatele.
- Chová se hrubě nebo urážlivě vůči ostatním návštěvníkům hřiště, případně kolemjdoucím občanům, popř. způsobuje nadměrnou hlučnost.
Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného rovněž vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se, nebo se bude chovat jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Městskou policii a Policii ČR.
Provozovatel neručí v prostoru oválného hřiště za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.
Provozovatel hřiště může rozhodnout o uzavření hřiště v případě, že ohrožuje zdraví návštěvníků nebo se zde koná jiná akce.


Tento návštěvní a provozní řád Multifunkčního areálu NA KOUPALIŠTI Sazovice nabývá platnosti dnem vydání.
Provozovatel si vyhrazuje právo tento návštěvní a provozní řád Multifunkčního areálu NA KOUPALIŠTI měnit, doplňovat, rušit nebo nahrazovat novým.
Ustanovení obsažená v tomto návštěvním a provozním řádu Multifunkčního areálu NA KOUPALIŠTI Sazovice jsou rovněž vyjádřena obrazovými vyjádřeními (tzv. piktogramy), jejichž přehled a význam tvoří přílohu č. 1 tohoto návštěvního a provozního řádu Multifunkčního areálu NA KOUPALIŠTI Sazovice a je jeho nedílnou součástí.
Vydáno dne 1.5. 2010