V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a na základě vyhlášky MZ č. 238/2011, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště a sauny, vydává provozovatel tento návštěvní a provozní řád pro sezónní provoz umělého letního koupaliště v areálu NA KOUPALIŠTI v Sazovicích.

Pracovníci zodpovědní za provoz koupaliště:

Odpovědný vedoucí: 

Plavčík: 

Správce areálu: David Ordáň

 

Kapacita zařízení: 150 osob

Koupací sezóna umělého letního koupaliště trvá od června do září. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit zahájení koupací sezóny v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách a v souvislosti se splněním hygienických předpisů. Provozovatel oznámí zahájení koupací sezóny vždy min. 14 dní před jejím započetím a to vyvěšením oznámení o zahájení koupací sezóny u vstupu do areálu NA KOUPALIŠTI.

Otevírací doba koupaliště je od 10 hod. do 19 hod. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit otevírací dobu koupaliště při pořádání mimořádných akcí nebo z technických důvodů koupaliště dočasně uzavřít.

Art. I.

Vstup na koupaliště

Vstup do areálu koupaliště je povolen pouze s platnou vstupenkou, kterou vydává pokladna koupaliště. Zakoupením vstupenky potvrzuje návštěvník, že se seznámil s provozním a návštěvním řádem koupaliště a že s ním souhlasí.

Prodej vstupenek začíná otevřením koupaliště a končí před jeho uzavřením. Denní vstupenky platí pouze v den jejich vydání a v době provozu koupaliště. Každá denní vstupenka je opatřena aktuálním datem.

Zakoupením vstupenky a vstupem na koupaliště se každý návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto návštěvního a provozního řádu a pokynům odpovědných pracovníků koupaliště.

Děti do 1 roku věku nemají do bazénu přístup, děti od 1 do 3let mohou do bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumičkou.Dětem mladším 12 let je návštěva koupaliště dovolena jen v doprovodu osoby starší 18 let.

Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách nebo plaveckém úboru.

Při plném obsazení koupaliště může provozovatel uzavřít a přerušit prodej vstupenek do doby, než se koupaliště uvolní.

Při nepříznivém počasí (déšť, nízká teplota vzduchu) může provozovatel koupaliště na přechodnou dobu uzavřít.

Čl. II.

Vyloučení z návštěvy koupaliště

Na letní koupaliště není dovolen přístup osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými chorobami, kožními parazity nebo vyrážkami, dále bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce v kolektivu, členům rodin nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytuje (vyskytla) nakažlivá choroba a kde nemocný není od ostatních izolován, dále osobám zahmyzeným a opilým.

Z koupaliště bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí správce přestoupí ustanovení tohoto návštěvního a provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků.

Neopustí-li návštěvník v takových případech areál koupaliště na vyzvání odpovědného pracovníka provozovatele, je tento pracovník oprávněn rušitele pořádku vyvést, popř. požádat o zákrok Policii ČR.

Čl. III.

Provozní pokyny pro návštěvníky

K převlékání má každý návštěvník k dispozici oddělené převlékárny pro muže a ženy.

Za odložené oděvy v převlékárnách nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Převlékací šatny slouží pouze k převléknutí návštěvníků, nikoliv k odložení oděvů a cenných věcí. Osobní věci si mohou návštěvnci odložit do uzamykatelných skříněk umístěných za pokladnou. Klíče k těmto skříňkám budou návštěvníkovi vydány na jeho žádost na pokladně u vstupu do areálu koupaliště a to proti vratné záloze ve výši 100,-Kč. Tato záloha bude návštěvníkovi vrácena po odevzdání klíčů. Návštěvníci si mohou odložit cenné věci do trezoru provozovatele umístěného v pokladně u vstupu do areálu koupaliště. Tyto věci budou uloženy proti dokladu, vydaném obsluhou pokladny.

Za peníze a cenné věci, které návštěvník neuložil do trezoru provozovatele, si každý návštěvník ručí sám, provozovatel nenese odpovědnost za jejich ztrátu. Předměty nalezené v prostorách koupaliště odevzdá nálezce v pokladně koupaliště. V pokladně u vstupu do areálu koupaliště budou uloženy nalezené věci do doby vydání majiteli.

Každý návštěvník koupaliště musí mít slušný a čistý koupací oděv a svým chováním nesmí porušovat zásady mravnosti a příslušné právní předpisy, tzn. neodhalovat se na veřejnosti a nebudit veřejné pohoršení.

Každý návštěvník bazénu je povinen před vstupem do něj projít brodítkem se sprchami a důkladně se také osprchovat.

Do vlastních prostorů bazénu je zakázáno vnášet skleněné nebo porcelánové nádobí, jež při rozbití může způsobit řezná zranění.

Návštěvníci, kteří neumí plavat nebo plavou nedokonale, se mohou koupat jen v prostorách vyhrazených pro neplavce. V zájmu vlastní bezpečnosti musí každý návštěvník uposlechnout pokynů plavčíka nebo jiného odpovědného pracovníka.

Pro děti do 8 let je určeno brouzdaliště. Starším dětem a dospělým osobám je vstup do brouzdaliště zakázán.

Skluzavka smí být používána dětmi do 12 let jen za přítomnosti rodičů nebo osoby starší 18 let a nesmí být ohroženy koupající se děti. Je zakázáno klouzat se po skluzavce po břiše.

Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu a čistotu všech míst a zařízení koupaliště.

Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat v prostorách koupaliště tak, aby se vyvarovali případného úrazu. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobil návštěvník sám vlastní neopatrností nebo nedodržováním tohoto návštěvního a provozního řádu.

Návštěvníci jsou povinni zacházet šetrně se zařízením koupaliště a neplýtvat zbytečně vodou. Jsou povinni uhradit škody nebo ztráty, které by byly způsobeny na zařízení koupaliště jejich zaviněním. Dále jsou povinni dbát na vlastní bezpečnost a na bezpečnost ostatních koupajících.

Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu. Pobývat na koupališti a používat jeho zařízení mimo provozní dobu není dovoleno.

Připomínky či stížnosti týkající se provozu nebo zaměstnanců koupaliště mohou návštěvníci zapsat do knihy přání a stížností, která je uložena v pokladně koupaliště. Jinak se mohou návštěvníci se svými stížnostmi, oznámeními nebo podněty obracet přímo na provozovatele.

Art. IV.

Omezení na koupališti

Na koupališti je zakázáno:

1. Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek, nebo hlukem rušit klid.

2. Volat o pomoc bez vážné příčiny.

3. Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat do vody druhé osoby, pobíhat po ochozech bazénu.

4. Závodně plavat a skákat do bazénu bez předchozí domluvy s plavčíkem.

5. Znečišťovat vodu i ostatní prostory pliváním, odhazováním papírů a odpadků.

6. Znečišťovat vodu čištěním nebo praním prádla, mytím mýdlem mimo prostory k tomu určené.

7. Kouřit v převlékárně, vcházet do oddělení nebo míst určených pro osoby druhého pohlaví.

8. Volně odkládat skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvní a provozní řádků.

9. Znečišťovat či popisovat prostory koupaliště a zdržovat se v nich mimo provozní dobu.

10. Brát na koupaliště psy nebo jiná zvířata, přinášet hořlaviny, používat vařiče.

11. Hrát s tvrdými míči kopanou, házenou aj.

12. Neoprávněně používat záchranných zařízení a předmětů první pomoci.

Art. V.

Provoz dalších služeb (občerstvení)

Objekt restaurace je součástí koupaliště. Při prodeji musí být respektovány všechny hygienické a bezpečnostní předpisy, mimo restauraci nesmí být volně odkládány skleněné nádoby.

Dopravu potravin, nápojů, jakoukoliv instalaci prodejního zařízení a zahájení obchodní činnosti v areálu koupaliště je možno uskutečnit jen po předchozím písemném souhlasu provozovatele.

Čl. VI.

Povinnosti provozovatele

Provozovatel a všichni pracovníci provozovatele zaměstnaní na koupališti odpovídají v rámci své pracovní náplně za bezpečný provoz a ochranu zdraví všech návštěvníků.

Zaměstnanci provozovatele dohlíží denně na pořádek a čistotu ve všech prostorách koupaliště. Zajišťují pravidelný úklid zařízení WC a převlékáren, nejméně však 1x denně. Denně dbají o řádnou úpravu nebo výměnu vody, měří a na viditelném místě vyznačují teplotu vody a vzduchu.

Během provozu a po skončení provozní doby nesmějí zaměstnanci provozovatele svévolně opustit přikázané pracoviště, pokud se návštěvníci zdržují v prostorách koupaliště.

Při výkonu své činnosti je plavčík povinen používat určeného oblečení a k příkazům osobám zdržujícím se ve vodě používat jako dorozumívacího zařízení píšťalky.

Zaměstnanci provozovatele jsou povinni při nehodě poskytnout návštěvníkovi zdarma první pomoc a ošetření před příchodem lékaře. O každém hlášení úrazu a provedeném ošetření je třeba vést písemné záznamy.

Zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat tento návštěvní a provozní řád, hygienické požadavky, jakož i ustanovení platných směrnic, nařízení a pokynů, s nimiž byli vedením řádně seznámeni.

Základními směrnicemi jsou zásady bezpečného provozu a zdravého prostředí koupaliště dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

Provozovatel zajistí, aby zaměstnanci koupaliště měli platné zdravotní průkazy.

Provozovatel zajistí pravidelné rozbory bazénové vody dle vyhlášky č. 135/2004 Sb., ve zn. pozd. předpisů.

Čl. VII.

Vyloučení z areálu koupaliště

Provozovatel, případně jím určené osoby mají právo vykázat návštěvníka z areálu koupaliště jestliže:

- Porušuje tento řád nebo bezpečnostní a hygienické předpisy.

- Poškozuje majetek provozovatele.

- Chová se hrubě nebo urážlivě vůči ostatním návštěvníkům koupaliště, případně kolemjdoucím občanům, popř. způsobuje nadměrnou hlučnost.

Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného rovněž vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního a provozního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se, nebo se bude chovat jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Městskou policii a Policii ČR.

Čl. VIII.

Závěrečná ustanovení

Poškozování a rozkrádání majetku letního koupaliště je trestné podle příslušných právních předpisů. I jiné porušování ustanovení tohoto návštěvního a provozního řádu může být stíháno podle platných právních předpisů. Není vyloučen ani postih proti přestoupení jiných předpisů, např. požárních, hygienických a jiných.